smusic

REGULAMIN SKLEPU SMUSIC.PL

Data obowiązywania: 23.02.2023 r.

 

§1 DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą smusic.pl. Zawiera moje autorskie kompozycje oraz opracowania, aranżacje utworów innych kompozytorów. Nuty są udostępniane w formie plików cyfrowych w formacie .pdf. Podkłady dźwiękowe prezentowane i udostępniane są w formacie .mp3. Sprzedawane są licencje niewyłączne na wykorzystanie utworów po ich pobraniu.
 2. Autor, Licencjodawca – Marcin Szczepankiewicz, adres mailowy do kontaktu: dsmbiuro@gmail.com, tel. Kontaktowy: (+48) 603 170 505.
 1. Administrator danych – Marcin Szczepankiewicz
 1. Klient, Licencjobiorca – oznacza każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.
 1. Moje kontow przypadku uruchomienia w sklepie opcji posiadania konta – osobiste konto
  o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie jego dane oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji. Opcja „Moje konto” nie ma zastosowania w przypadku tzw. „zakupów szybkich”, tj. bez logowania – wówczas do dokonania transakcji potrzebne jest podanie danych pozwalających na identyfikację zamawiającego: e-mail, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miasto, telefon komórkowy.
 1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący ogólne zasady korzystania z przedstawionej oferty Jest udostępniony na stronie internetowej nieodpłatnie i stanowi integralną częścią zawieranej umowy sprzedaży na odległość.
 1. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Licencjodawca – udostępnia pliki z przynależnymi licencjami na używanie utworów autorskich i pokrewnych, które znajdują się w ofercie Sklepu.
 2. Klient zobowiązuje się do poprawnego wprowadzania prawdziwych danych wymaganych
  w formularzach Sklepu na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Klient powinien zapoznać się i dokonać akceptacji Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
 4. W przypadku uruchomienia w sklepie opcji posiadania konta – Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.
 5. Wprowadzanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym czy naruszającym dobre obyczaje jest zakazane.
 6. Ze Sklepu można korzystać ze standardowo wykorzystywanych i aktualizowanych przeglądarek internetowych obsługujących język JavaScript, korzystających plików cookies. Konieczna jest również możliwość połączenia treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem Klienta i z realizowaniem szybkich przelewów za pomocą zewnętrznych aplikacji.

§3  SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą na stronie Sklepu oraz warunkami Regulaminu
  i warunków licencji, Klient może wybrać interesujący go utwór poprzez wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka” umieszczonego przy produkcie.
 2. Należy sprawdzić zawartości i ilości produktów, kwoty łącznej w „koszyku” przed dokonaniem płatności.
 3. Sprzedaż odbywa się automatycznie po prawidłowym wypełnieniu formularza Zamówienia (po uprzednim naciśnięciu przycisku „złóż zamówienie”) , sprawdzeniu danych zamówienia, wybraniu opcji płatności (karta lub przelew bankowy) oraz potwierdzeniu przyciskiem „kupuję i płacę”.
 4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzyma drogą mailową na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy licencyjnej na odległość wraz z linkiem pobierania cyfrowej wersji .pdf utworu, którego dotyczy licencja.
 5. Pobranie pliku jest równoznaczne z akceptacją warunków licencji oraz rezygnacją z prawa do odstąpienia od zawartej umowy (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
 6. Pobranie pliku jest jednorazowe. W przypadku problemów technicznych należy zwrócić się
  o przesłanie pliku drogą mailową.

 

§4  LICENCJA NA UTWORY

 1. W przypadku zakupu treści cyfrowych zakup licencji upoważnia do korzystania z treści cyfrowych przez Klienta na zasadach określonych w warunkach licencji oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Licencjobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych treści cyfrowych, ich fragmentów czy też kopii w celach komercyjnych, jak również ingerencji w integralność utworów (Licencja na plik cyfrowy nie stanowi egzemplarza, dlatego każda odsprzedaż utworu wymaga zgody Licencjodawcy).
 3. Licencjodawca oświadcza, że w przypadku utworów będących opracowaniami, aranżacjami utworów innych Twórców wszelkie opłaty z tytułu praw autorskich pokrewnych związanych
  z wykonywaniem publicznym utworów nie leżą po stronie Licencjodawcy.
 4. Licencjodawca oświadcza, że zachował najwyższą staranność przy stworzeniu utworów objętych niniejszą umową, wynikającą z jej profesjonalnego charakteru.
 5. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji ograniczonej, niewyłącznej, nie obejmującej prawa do udzielania sublicencji, na zasadach opisanych w zakresie obowiązywania licencji.
 6. Zakres obowiązywania licencji:
 • Utrwalenie i zwielokrotnianie zapisu pobranej partytury, poprzez wydruk papierowy, kopiowanie i powielanie oraz udostępnianie Wykonawcom na cele realizacji koncertów muzycznych z tym zastrzeżeniem, że do  powielania nut i przesyłania
  i udostępniania plików w formie cyfrowej uprawniony jest wyłącznie Licencjobiorca,
  a nie osoby trzecie.
 • Wykorzystanie zakupionych licencji w celu realizacji nagrań utworów na płytach
  cd i dvd.
 • Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania Uprawnień Licencyjnych za pośrednictwem wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości środków przekazu oraz we wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości formatach, a także do dokonywania w tym celu koniecznych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się i/lub zobowiązuje do niewykonywania prawa do zabronienia Licencjobiorcy dokonywania modyfikacji technicznych koniecznych dla wykonywania Uprawnień Licencyjnych.
 • Licencja nie obejmuje wykorzystania utworów w celach ich publikacji w formie wydawnictwa nutowego czy innego rodzaju wydawnictw.
 1. Licencjodawca nie odpowiada za wykorzystanie utworów przez Licencjobiorcę lub przez osoby trzecie wobec autorów utworów pierwotnych, niezgodne z prawami autorskimi.
 2. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje Utwór Licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się
  z nim Licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących Utworu Licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub
  w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy.
 3. W najdalej idącym zakresie, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy na żadnej podstawie prawnej (włączając w to, bez ograniczeń, niedochowanie należytej staranności) za bezpośrednie, specjalne , pośrednie, przypadkowe, następcze, karne, ani żadne inne straty, koszty, utracone korzyści, wydatki, ani szkody wynikające z zastosowania niniejszej Licencji lub korzystania z Utworu Licencjonowanego, nawet w przypadku, gdy Licencjodawca był powiadomiony o możliwości poniesienia takich strat, kosztów, wydatków, lub szkód. W przypadku, gdy ograniczenie odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, takie ograniczenie nie ma zastosowania do Licencjobiorcy.

§ 5 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Klient dokonując zakupu w Sklepie dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe
  do przetwarzania Jest to proces niezbędny do skorzystania ze Sklepu
  i zrealizowania przez zamówienia.
 2. Licencjodawca jest Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku
  z korzystaniem ze Sklepu. Zebrane dane osobowych Klienta mogą zostać powierzone do przetwarzania innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta są podmioty zapewniające hosting Sklepu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Klientem w imieniu Licencjodawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Licencjodawca powierzył zrealizowanie umowy zawartej z Klientem oraz obsługę klienta.
 4. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator na podstawie dodatkowej, opcjonalnej zgody udzielonej przez Klienta ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie wykonywania umowy zawartej z Klientem przez Licencjodawcę, jak również po jej wykonaniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości zrealizowania obowiązków na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 7. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody
  na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.
 8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania od Administratora.
  Klient ma prawo żądać przenoszenia danych osobowych.
 1. Klient może wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  A jeśli dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem może wnieść skargę.
 1. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.Administrator będzie także rejestrował adres IP Klienta, pod którym będzie on korzystać z Serwisu na potrzeby optymalizacji treści Sklepu tak by była najlepiej dopasowana do potrzeb Klienta.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie spory wynikłe z zawieraniem i realizowaniem umowy sprzedaży Licencji będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu czy korzystając z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
 2. Ewentualne spory między Stronami, nierozstrzygnięte w sposób polubowny rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.